شرط اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته

معترض ثالث درصورتی می‌تواند وارد دعوی شود که اصولاً دعوی طرح شده باشد بنابراین تا زمانی که متعاقبِ صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، دادخواست ماهیتی تقدیم نشده باشد،  اعتراض ثالث قابل رسیدگی نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/10  شماره رای نهایی: 9309970222402166

رای بدوی

اعتراض خانم ل.ف. نسبت به توقیف کالاهای متنازع‌فیه که در راستای قرار تأمین خواسته شماره 5701434- 31/6/93 که حسب درخواست خانم الف.ج. به عنوان جهیزیه‌اش توقیف شده موجه است زیرا اولاً خانم الف.ج. با م.ف. که برادر معترض ثالث است زندگی مشترک را شروع نکرده عرفاً تا قبل از شروع زندگی مشترک نیز زوجه جهیزیه را به منزل مشترک نمی‌برد هرچند که خلاف آن نیز امکان‌پذیر است ثانیاً طبق مدارک موجود در پرونده به‌ویژه صورت‌مجلس 9/7/93 نماینده دادستان و مأمور اجرای نیابت قضائی تهران وسایل مذکور در منزل شخصی معترض ثالث با پلاک... و بدون حضور وی در منزل جابه‌جا شده ثالثاً خانم الف.ج به شهادت شهود جهت تعلق وسایل مذکور به خود استناد نموده که شهود تعرفه شده وی در این مورد اظهار بی‌اطلاعی نموده لذا دادگاه با توجه به مواد فوق مالکیت معترض ثالث را نسبت به کالاهای مورد نظر که طبق صورت‌مجلس پیوست پرونده تحویل امین آقای م.د. می‌باشد محرز دانسته با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به تحویل وسایل مذکور به مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر- امیرخانی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 2064 مورخه 13/9/93 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه 1176 مبنی بر صدور حکم قبول اعتراض ثالث اصلی با توجه به مجموع پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا اولاً دادخواست تقدیم شده قرار تأمین خواسته اقلام جهیزیه می‌باشد که طی دادنامه شماره 1434 مورخ 31/6/93 صادرشده از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار تأمین خواسته معادل عین جهیزیه صادر شده است و مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درصورتی‌که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید و در این پرونده نیز نسبت به اصل دعوی دادخواست داده نشده است ثانیاً با استناد به ماده 119 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظرخواهی نیست هرچند با استناد به ماده 116 همان قانون قابل اعتراض در دادگاه بدوی می‌باشد. ثالثاً بر اساس ماده 130 قانون مورد اشاره معترض ثالث در صورتی می‌تواند وارد دعوی شود که اصولاً دعوی طرح شده باشد و دادخواست ماهیتی تقدیم گردیده باشد و شخص ثالث وارد ماهیت دعوای اصل شود، حال آنکه در این موضوع اصولاً دادخواست ماهیتی تقدیم نشده است. لذا این دادگاه با توجه به‌ مراتب فوق مواجه با تکلیف قانونی نمی‌باشد و پرونده را عیناً به دادگاه بدوی ارسال می‌کند.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
مرادی هرندی- روحانی

 http://vakildadgostary.persianblog.ir

/ 0 نظر / 40 بازدید