شرایط رد دعوی ابطال علامت تجاری

چنانچه نام تجاری واحد برای محصولات متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد به نحوی که موجب اشتباه برای مصرف کنندگان نشود و نام مورد استفاده برای این محصول معروف نباشد، دعوی ابطال ثبت نام تجاری محصولات، علی‌رغم سبق ثبت و استفاده خواهان، محکوم به رد است.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/15

شماره رای نهایی: 9109970221200907


رای بدوی

در خصوص دعوی م.ط. به وکالت از شرکت م. گروه مواد غذایی م. به طرفیت 1- شرکت ف. که حسب اعلام وکیل وی آقای ع.م. به نام ن. تغییر یافته است 2- اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مبنی بر ابطال علامت تجاری م. به شماره ثبت 156295 مورخ 19/3/87 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی با استناد به ثبت مقدم همان علامت طی شماره‌های 126687 مورخ 24/8/84 و 124151 مورخ 1/6/84 و 123034 مورخ 27/4/84 دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد گزارش ثبتی خوانده دوم نظر به اینکه علامت میعاد قبل از ثبت علامت خوانده اول بنام خواهان ثبت شده است که مطابق ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری واجد حق استفاده‌ی انحصاری است و اشخاص ثالث حق استفاده از آنرا مطابق بند ب ماده 40 همان قانون ندارند و ثبت موخر همان علامت بنام خوانده اول هم معارض حقوق مقدم و مکتسبه‌ی خواهان است و باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به مبدا و منشاء تولید کالا و خدمات خواهد شد و نظربه اینکه از ناحیه وکیل خوانده اول ایراد و دفاع موجه و مدللی که مؤثر در مقام باشد به عمل نیامده بنابراین ضمن رد مدافعات خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 30 و 31 و بندهای الف و ز ماده 32 و 41 از قانون مذکور و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال ثبت علامت تجاری خوانده اول به شماره 156295 و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

 

رای دادگاه تجدید نظر

شرکت ن. با وکالت آقای م.ذ. به طرفیت شرکت م. با وکالت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره 016-21/1/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف،دعوی شرکت تجدیدنظرخوانده به طرفیت 1- شرکت ف.ن که متعاقباً به نام شرکت ن. تغییریافته 2- اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی دایر به ابطال علامت تجاری میعاد به شماره ثبت 156295-19/3/87 اجمالاً با توجه به ثبت مقدم علامت میعاد از سوی تجدیدنظرخوانده و ایجاد حق انحصاری و مکتسب برای آن شرکت و اشتباه مصرف‌کنندگان نسبت به مبدا و منشا تولید کالا، مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به ابطال ثبت علامت تجاری مبحوث‌ٌعنه صادرشده است. در مرحله تجدیدنظر آقای ج.الف. با وکالت آقای ن.ز. با تقدیم دادخواست ورود ثالث به طرفیت اصحاب دعوی اصلی، با اتکا به تصدیق ثبتی شماره 98083-27/1/80 که اعتبار آن از تاریخ 27/1/90 به مدت ده سال تمدید گردیده ابطال علائم تجاری شرکت م. را خواستار شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه، دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا اولاً: شرکت تجدیدنظرخواه علامت تجاری میعاد را جهت تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی آب معدنی نوشابه، ماءالشعیر و آب میوه به ثبت رسانیده در حالی‌که شرکت تجدیدنظرخوانده فعالیتی در زمینه تولید و عرضه محصولات مذکور ندارد و علامت میعاد را جهت تولید و عرضه گوشت، روغن خشکبار، کمپوت، چربی‌های خوراکی و برنج به ثبت رسانیده، بنابراین مشابهتی بین محصولات موضوع علائم تجاری ثبت شده وجود ندارد و تبعاً مصرف‌کنندگان در تمیز کالاها و محصولات و مبدا و منشا تولید آنها دچار اشتباه نمی‌شوند ثانیاً علامت میعاد به نام شرکت تجدیدنظرخوانده جزو علائم مشهور و معروف نمی‌باشد بنابراین موضوع از شمول بند هـ ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم خارجی خارج است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می‌گردد آنگاه ادعای خوهان را با هیچ‌یک از بندهای ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری منطبق ندانسته، به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دعوی ورود ثالث، نظر به اینکه علامت میعاد به تاریخ مقدم بر تاریخ ثبت آن از سوی وارد ثالث توسط آقای ذ. در تاریخ 28/6/61 برای طبقه 30 به ثبت رسیده و در سال 84 به شرکت م. واگذار شده بنابراین شرکت خوانده برای ثبت علامت میعاد دارای حق تقدم و مکتسب بوده و در نتیجه ادعای خواهان غیر ثابت تشخیص گردیده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی ورود ثالث صادر و اعلام می‌شود آرای اصدرای قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

 دوبحری – نورزاد

 بانک داده آرای قضایی

http://vakildadgostary.blogfa.com

/ 0 نظر / 37 بازدید