اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ا‌ی از شورای شهر مشهد را ابطال کرد که بر اساس آن از استخر‌ها عوارض سالیانه اخذ می‌شد.

متن رای شماره ‌٢۵٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این‌باره به این شرح است: « اصلاحیة بند (ج) موضوع مصوبه شماره ‌٢۶۵٩/ ‌٢ مورخ ‌٧/ ‌۶/ ‌١٣٨۵ شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبة ‌١۶٠١/ ‌٢/ ش مورخ ‌١٨/ ‌٣/ ‌١٣٨٣ شورای مذکور به ماخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) مادة ‌۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه ‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ‌٢٢/ ‌١٠/ ‌١٣٨١ و با مدنظر قراردادن رای شمارة ‌٨٣٢ مورخ ‌٢٧/ ‌١١/ ‌١٣٨٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ‌١ مادة ‌١٩و مادة ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

نقل از ایسنا

منقول از کانون وکلای دادگستری مرکز

 

/ 0 نظر / 12 بازدید