انجام کلیه امور ثبتی

دفتر وکالت هادی حسینی با کادری مجرب آمادة پذیرش هرگونه امور ثبتی و مالیاتی می باشد.

ثبت هرگونه شرکت و موسسه

ثبت صورتجلسات مجامع عمومی اعم از فوق العاده و عادی به طور فوق العاده

ثبت صورتجلسات هیات مدیره و..

ثبت اظهارنامه علائم تجاری طرح صنعتی و اختراع

اخذ کارت بازرگانی

/ 0 نظر / 11 بازدید