* کانون وکلای دادگستری ، سیر قانونی وتشکیلات

 

  *

واژگان کلیدی : کانون وکلا ء ارکان کانون دادسرادادگاه انتظامی وکلاء مجازاتهای انتظامی ارتباط رسیدگی انتظامی با رسیدگی قضاییافراد ذی سمت در طرح شکایت انتظامی .

چکیده: کانون وکلا یکی از قدیمیتریننهادهای مدنی است که فداکاری های زیادی جهت استقلال آن از هیات حاکمه درشرایط  ومقاطع مختلف  زمانی از سوی مردان عدالت خواه و عدالت جوی این مرز وبوم معمول گردیدهاست. این نهاد پس از استقلال رفته رفته برای خود تشکیلاتی تدارک دید که از آن جملههیات عمومی،  هیات مدیره و کمیسیونها میباشد. همچنین جهت نظارت انتظامی بر وکلا وکارآموزان دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا در بطن کانونها نهاده شده که اعضای آن ازافراد واجد شرایط و تحت ظوابطخاص انتخاب و انجام وظیفه می کنند.

مقدمه : درقوانین موضوعه ایران و شرع انور جهت رعایت حقوق متهم و بعبارتی دفاع و حمایت از وی  قواعدی مقرر شده که از جمله آن اصل برائت  ، اباحه ، قاعده درا بی اعتباری اقاریراخذ شده تحت فشار و شکنجه ، رسیدگی در دادگاه صالح و بی طرف ، حضور هیات منصفه دربعضی جرائم و ... می باشد . حق بهره مندی متهم از وکیل در اتهام انتسابی ازجملهحقوقی است که در قوانین ایران نیز هر چند کمرنگتر از بعضی کشورها و سیستم های حقوقیمترقی دنیا به چشم می خورد لیکن همین مقدار نیز حاصل مجادلات و ممارسات حقوقدانان وبعضا" فقهای اندیشمند پیشین است ، این جمله معروف زبانزد حقوقدانان که        « بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بیگناه مجازات نشود » اهمیت موضوع امنیتو پشتیبانی حقوقی متهم را به خوبی تجسم می نماید .قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوانحقوق ملت بموجب اصل 25 مقرر می دارد ( در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند ، اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنهاامکانات تعیین وکیل فراهم گردد ) و صراحتا" بر این حق مسلم تائید دارد .  در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به حق داشتن وکیل از ناحیه متهم که البته بدونمداخله در امر تحقیق می تواند در پایان تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع ازمتهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اشاره شده و تبصره آن نیز درمواردی که موضوع جنبه مجرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود وهمچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل را با اجازه قاضی مقدور دانسته است ،که البته در اکثر موارد قضات محترم دادسرا موضوع را محرمانه و حضور وکیل را موجبفساد دانسته و حد اکثر لطفی که به متهم و وکیل وی مینمایند اجازه می دهند درکنارهمدیگر بنشینند و وکیل تماشاگر دفاع موکلش باشد . در بعضی موارد نیز قضات محترمدادسرا اصلا" اجازه حضور وکیل در شعبه دادیاری یا بازپرسی را نمی دهند . البته بحثدر مورد ماده 128 و اینکه اصلا" پایان تحقیقات منظور پایان هر جلسه است  یا پایانتحقیقات دادسرا و وکیل غیر از کشف حقیقت و دفاع از متهم جهت اجرای قوانین نیزوظایفی دارد و سایر بحثها مجال و دیگری می طلبدکه انشاء الله به آن پرداخته خواهدشد . ولی ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار در ماده 128 قانون موصوف علاوه بردفاع از متهم اجرای قوانین را نیز ذکر نموده بعبارتی وکیل صرفا" وظیفه دفاع ازموکلش را بر عهده ندارد بلکه مواردی که جهت اجرای قانون لازم می داند را نیز میتواند به قاضی متذکر شود و با توجه به اینکه اصل بر حضور و دفاع وکیل است محرمانهبودن و یا عدم حضور وکیل استثناء و بایستی بصورت محدود مورد عمل قرار گیرد .
درمورد دعاوی مدنی  در پرونده های حقوقیاختیارات وکیل میدان عمل وی بیشتر است و اقدامات وسیع تر  می تواند در جهت دفاعازموکل معمول دارد . از لحاظ تاریخی در گذشته چون اکثر افراد فاقد سواد کافی بوده ویا قدرت بیان و توانایی دفاع ازخود نبودند معمولا" به افراد معتمدی که در محل زندگییا کار خود سراغ داشتند مراجعه می نمودند تا دفاع از آنها را در دعاوی پیش آمده برعهده گرفته ، یا به راهنمایی آنها و ارائه طریق بپردازد .کم کم این افراد جهت نیلبه اهداف و دفاع از حقوق خود مجمع هایی تشکیل دادند که با مرور زمان به کانون وکلاءدادگستری تبدیل و اشتهار یافت .
کانون وکلای دادگستری که در ترمینولوژی حقوق معنای آن  با اقتباس ازماده 18

/ 0 نظر / 22 بازدید