وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

 

 

 

   
 
 

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه دروننهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین وآییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده وبهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانبمقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند .

         
   

 

 

 

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهمآمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابلاجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفیخود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاعنمایند . این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشدکه نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوانسخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید .

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا ، حمایت از حقوق و مقام وکلایدادگستری ، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست . باتوجه به نقش مفید و درعینحالحساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خودقرارداده است ، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود . بیجهت نیستکه هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست ، فعالیتو حتی موجودیت کانون وکلا زیر سوال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترلاین مقامات درآید . بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانونوکلا از اعضای خود نشان دهنده موثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنینحدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد .

درفرانسه ، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاکنون ، کانونهای وکلا مراحلکموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک وجامعهای آزاد تثبیت کردهاند . انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است ، کهاین مستلزم حمایت از شان و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورتانفرادی میباشد .

هرگاه مقامات دولتی یا اداری ، و حتی تقنینی ، درصدد آنبرمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی ازقبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونیوارد صحنه میشوند .

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیریو بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان بهنحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند .

از سویی دیگر ، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابلهرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند . قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان ، از نظر کانون ، صحبت از نوعی مصونیت برایوکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد .

اما حمایت از حرفه وکالت ، مستلزم آن است که افرادی که این حرفهرا پیش میگیرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خودشان این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند . پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانونوکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است

/ 0 نظر / 22 بازدید