جایگاه وکلا در امریکا

·              

 

     

 

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوقهمه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامعمتمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی وقضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هرمقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. باتاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ایوکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای باراول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پروندهبه قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.
رئیسدادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبیداشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند درجایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمیبینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاهوکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانندچه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده وموضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده هایتروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی درکار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانتاجرای دیگری ندارد.


در امریکا زمینه کار تخصصی فراهم است. چرا که به طورمعمول وقتی دانشجو لیسانس خود را در رشته ای بخواند، با گرفتن پروانه وکالت به طورتخصصی در همان رشته کارهای وکالتی می پذیرد و انجام می دهد. به هر حال حق هر فارغالتحصیل است که هر حرفه حقوقی را که می خواهد انتخاب کند اما در ایران این امکان باتوجه به نحوه آموزش و نظام آموزشی و تعداد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوقبسیار محدود است. در چنین شرایطی پذیرش این همه دانشجوی حقوق منطقی نیست.
درامریکا مشاوران فقط به موسسات حقوقی و برخی اشخاص مشاوره می دهند و مشاوران حقوکالت در دادگاه ها را ندارند و به این معنی که اینجا هست، مشاور وجود ندارد. حقالوکاله با توافق طرفین تعیین می شود. در بعضی دعاوی حق الوکاله می تواند بخشی ازمالی باشد که وکیل آن را به نفع موکل می گیرد. اما در بعضی دعاوی حتماً باید نقداًپیش پرداختی داده شود.
مستند دعاوی در امریکا آرایی است که در موارد مشابه صادرشده است مگر آنکه رای از دادگاه پایین تر از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح استصادر شده باشد. بنابراین دسترسی به آرای جدید مهم است که در پایگاه های اینترنتی و «DATA BASE» در ازای پرداخت وجه قابل دریافت است. آرای قضایی قانون را تفسیر میکنند و قانون به تنهایی قابلیت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چیز بهسرعت تحول می یابد و شما نمی توانید با داشتن یک مجموعه قوانین و چند کتاب از اینکهآمادگی دفاع در یک دعوا را دارید اطمینان پیدا کنید. چرا که در آن پرونده خاص، وکیلامریکایی باید با توجه به آخرین رویه و آرای صادره -که کسانی کارشان یافتن و بررسیاین آرا و ارائه دادن آن به وکلاست - وارد دعوا شود. این گونه دادرسی گرچه کار وکلارا سخت تر می کند اما کارآمدتر است. در دفاتر وکالت کار دانشجویان و کارآموزانتحقیق روی پرونده ها و جمع آوری آرای موافق و مخالف درباره یک موضوع خاص است. وضعیتقضات آنجا با اینجا قابل مقایسه نیست. با وجود انتقادهایی که نسبت به قضات در ایرانمی شود، آنها هیچ یک از امتیازات و امکانات قضات امریکایی و جایگاه و امنیت شغلیآنها را ندارند. به همین علت بسیاری از وکلا در آنجا مایل هستند که قاضی شوند وچنین تغییر موضعی برای آنها بسیار اهمیت دارد.
وکلا در رسانه ها
حضور وکلا دررسانه های امریکا عادی و مرسوم است. حتی کانال یک تلویزیونی به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان می دهد. دانشکده های حقوق به دانشجویان

/ 0 نظر / 65 بازدید