غرامت مشتری در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

غرامت مشتری در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از قیمت روز مبیع .

 

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26  شماره رای نهایی: 9309970221601204

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ذ. فرزند ع. با وکالت آقای م.ح. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت سه قطعه زمین به نرخ روز به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که خوانده دعوی طی سه فقره مبایعه‌نامه عادی به تاریخ‌های 16/6/80 و 19/9/80 سه قطعه زمین به مشخصات: 1-قطعه شماره 4 تفکیکی شماره 90 از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در درکه شمیران بخش 11تهران به مساحت 264متر مربع 2- قطعه شماره 4 تفکیکی از شماره 91 از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در درکه شمیران بخش 11 تهران به مساحت 264 متر مربع 3-قطعه شماره 4 تفکیکی از شماره 92 از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در درکه شمیران بخش 11 تهران به مساحت 264 متر مربع را به خواهان فروخته است و از تنظیم سند رسمی به نام خواهان امتناع کرده است و به همین لحاظ خواهان مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده است و به لحاظ اینکه خوانده دعوی، مالکیتی در زمین‌های موصوف نداشته است، طی دادنامه شماره 628 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است. لذا خواهان به لحاظ مستحق‌للغیر در آمدن مبیع، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق مبایعه‌نامه‌های فوق‌الذکر که به امضای خوانده دعوی رسیده است و مصون از ایراد و تکذیب خوانده باقیمانده و خوانده دعوی علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده است و هیچگونه ایراد و تکذیبی و دفاعی بعمل نیاورده است و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 8410 مورخ 19/2/91 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای م.ک. به شماره 73 مورخ 21/1/93 که مجموع ارزش سه قطعه زمین را به نرخ روز کلاً مبلغ 11880000000 ریال ارزیابی نموده است و اعتراض مؤثر و موجّهی نسبت به نظریه مذکور بعمل نیامده است و نظریه کارشناس با پاسخ استعلام ثبتی نیز هماهنگ به نظر می رسد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 505 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /000/000/880/11 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 237672000ریال و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 5000000 ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. اجرای رأی منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی از سوی خواهان و همچنین تودیع تأمین مناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م.ذ. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 80300 مورخ 9/4/93 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/880/11 ریال بابت قیمت سه قطعه زمین به دلیل مستحق‌للغیر در آمدن مبیع بانضمام هزینه و خسارات دادرسی صادر شده است، نظر به اینکه عمده اعتراض تجدیدنظرخواه، اعتراض به نظریه کارشناسی مبنی بر عدم انطباق با اوضاع و احوال ملک و تصرف غاصبانه ملک از طرف زندان می‌باشد، که اعتراض مذکور جایگاهی نداشته و بر مبنای نظریه کارشناسی مؤثر نبوده و مورد پذیرش واقع نشده است و با توجه به محتویات پرونده و ادلّه و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است؛ فلذا به ‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظر‌خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - شفیعی

http://vakildadgostary.persianblog.ir

/ 0 نظر / 134 بازدید