اخلاق حرفه ای

·          

       

 

سرسخن

کن و مکن هایی که وکیل دادگستری مکلف به رعایت آنها است در قانون وکالت ولایحهاستقلال و آییننامه های مربوط به این قوانین آمده است . امادر جوار اینها قوانیننانوشتهای وجود دارند که اهمیت آنها کمتر از قوانین مکتوب نیست .

نگارنده سی  مین سال وکالت را پشت سرگذاشته و در عمر پنجاه و چندساله خود شغلی جزوکالت دعاوی نداشته و همواره کوشیده است ویژگیهای مثبت یک وکیل خوب را در خود ایجادکند و اگر در این امرتوفیق نیافته باشد ، از بداقبالی است .

 

آنچه در صفحات بعد خواهد آمد مطالبی است که نگارنده در وهله اول بهمنظور تذکاربه خود نگاشته است . ضوابط انتظامی وکالت را در قوانین وآییننامههای مربوط میتوانخواند . آنچه در این وجیزه آمده چیزهاییاست که در این متون رسمی یافت نمیشود .

 

بهمن کشاورز

۱ - احترام امامزاده با متولی است ( ضرب المثل فارسی)

تحریک موکل علیه همکار

یک ـ یکی از زشتترین و غیر قابل توجیهترین کارهائی که در روابط حرفهای ممکن استاز وکیل دادگستری سر بزند تحریک موکلخود علیه وکیل طرف مقابل است . متاسفانه مواردیاز این گونه به کانون گزارش شده است . این اقدام ، صرفنظر از اینکه در حیطه روابطانسانی صرف و فارغ از جنبههای حرفهای نیز قابل سرزنش و توجیهناپذیر است ، در محدودهحرفه وکالت توالی فاسد فراوان میتواند داشته باشد .

اولا ـ چون نوعا محل این برخوردها دادگاهها و دادسراهاست ، حرمت وکیل و وکالتنزد قضات مخدوش میشود و وکیلیکه محرک چنین حرکتی بوده مالا از این هتک حرمتبرکنارنخواهد ماند .

ثانیا ـ اینکه عوام احساس کنند به وکیل دادگستری هم میتوان تعرض و توهین کرد ،به ضرر همه وکلا است منجمله کسیکه محرک چنین حرکتی بوده .

ثالثا ـ اینکه موکل یک وکیل جرات چنین حرکتی را به خودبدهد ، لاجرم به ضعف و عدمتوانایی وکیلش تعبیر خواهدشد و این در تحلیل نهائی به صرفه و صلاح محرک ایناقدامنیست .

گذشته از همه اینها نفس وجود چنین برخوردهائی بین وکلایدادگستری ـ که اگربرجستهترین افراد جامعه نباشند ، بنا براصل ، ازبرجستهترینها هستند ـ غیر قابل قبولو غیر قابل توجیه است .

حق این است که وکلا در عین نهایت جدیت و سختگیری در دفاع ازحقوق موکل ، آنجا کهمساله روابط شخصی با همکاران مطرح میشود ، حداکثر احترام را برای همکاران خویش قائلشوند و حتی در اینمورد ـ علی الخصوص در دادگاهها و مراجع قضائی و انظار مردم ـراهاغراق و غلو را بپیمایند . زیرا وکلا در کشور ما اقلیت کوچکی هستندکه به علتاهمیت شغل و ویژگیهای فردی خود معمولا محسود ومبغوض دیگران واقع میشوند . و به اینترتیب محل و مجالی برایتعارض آحاد این صنف با یکدیگر باقی نمیماند .

امیدواریم هرگز خبر دیگری در این خصوص دریافت نکنیم .

خصوصیات رفتاری و مشخصات ظاهری

سه ـ خصوصیات رفتاری و مشخصات ظاهری وکیل دادگستری باید بااهمیت حرفهاش متناسبباشد . بنابراین :

۱ـ مراقب آراستگی ظاهر خود باشیم . منظم و مرتب بودن لباس ، رعایت هماهنگیرنگها در لباس پوشیدن ( در حد امکان ) ، تمیز بودن کفشها ، استفاده در حد معقول ازعطر و مایعاتخوشبو کننده ( طبق سنت نبوی ، برای وکلایی که منع شرعیندارند ) ،انتظاری است که جامعه از وکیل دادگستری ـ بهعنوان نمونه برجسته قشر روشنفکر ودانشمند و تربیت شدهاجتماع ـ دارد .۲ ـ رعایت وقار و ابهت در رفتار و گفتار ،احتراز از شوخی وهزالی و حرکات سبک و ناشایسته ، علی الخصوص در مراجعقضائی و محلهایرسمی ( همانند کانون وکلا ) وگردهمائیهای صنفی ، در خور یک وکیل دادگستری است . بدیهی است رعایت این موارد در کلیه اجتماعات ـ به لحاظآنکه وکیل دادگستری به سهولتالگو و نمونهای برای حرکاتو سکنات دیگران قرار میگیرد ـ نیز از این جهت که هروکیلنماینده صنف خویش است ، مستحسن خواهد بود .

۳ـ ضمن رعایت حداکثر ادب در قبال حکام دادگاهها و مسئولینقضائی از خضوع و خشوع

/ 0 نظر / 17 بازدید