# بطلان_معاملة_ملک_توقیف_شده_مطابق_مادة_156_قانون_اج