وصف کیفری احداث استخر در زمین زراعی

با توجه به این‌که احداث استخر در زمین زراعی در راستای بهینه‌سازی تولیدات کشاورزی است بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب نمی‌شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/07  شماره رای نهایی: 9309970925001884

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. به‌موجب دادنامه شماره 457- 27/05/93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قزوین به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از قرار تراس جلوی ساختمان به مساحت 25/44 مترمربع و انباری به متراژ 5/14 مترمربع و سرویس بهداشتی به متراژ 30/04 مترمربع موضوع شکایت م. علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 1374 که هشتاد درصد قیمت روز اراضی موضوع تغییر کاربری با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری می‌باشد به پرداخت 000/120/22 ریال جزای نقدی و در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته به شرح سایه‌بان به‌منظور نگه‌داری علوفه با سقف ایرانیت سبک به مساحت 21 مترمربع و استخر ذخیره آب به متراژ 35/26 مترمربع و محوطه شن‌ریزی به متراژ 124 مترمربع (جمعاً به مساحت 26/180 مترمربع) منطبق با مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 1385 می‌باشد که به استناد مقررات فوق در خصوص مساحت 26/180 مترمربع به شرح مارالذکر علاوه بر قلع‌وقمع بنا و آثار مستحدثه در اراضی مورد تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق و تخفیف در مجازات به لحاظ ابراز ندامت به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم و در خصوص بنای ساختمان یک طبقه به مساحت 50/65 مترمربع و دیوار اطراف باغ به مساحت 90/32 مترمربع به لحاظ این‌که ساخت‌وساز انجام‌شده قبل از تاریخ 3103/74 صورت گرفته، نظر به فقد رکن قانونی در زمان مذکور از این بخش از ارقام انتسابی تبرئه گردیده است. محکوم‌علیه نامبرده نسبت به دادنامه مذکور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین بر اساس دادنامه شماره 600702- 12/07/93 اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده است و حالا ملاحظه می‌شود آقای م. از طریق وکیل خود به نام آقای م.م. با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که استخر ذخیره آب قبلاً به‌صورت حوضچه بوده و بعد از سال 1385 بازسازی‌شده که تغییر کاربری حساب نمی‌شود و اقدامات مذکور در جهت بهینه کردن تولید بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود نسبت به این بخش از دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که درخواست وی پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به‌منظور رسیدگی به اعتراض ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.


رای دیوان

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای م. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 600702 – 12/07/93 صادره از شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان قزوین نظر به این‌که همان‌گونه که در لایحه وکیل محترم متقاضی اعاده دادرسی آمده است احداث استخر برای بهینه‌سازی تولیدات کشاورزی بوده و مطابق تبصره‌ 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. مضافاً این‌که متقاضی مدارک ارائه داده که حکایت از قدمت آن به‌صورت سنتی به قبل از سال 1385 دارد و تعمیر و بازسازی استخر قدیمی تغییر کاربری تلقی نمی‌شود و بررسی این مدارک ممکن است در بی‌گناهی یا میزان مجازات مستدعی تجویز اعاده دادرسی مؤثر باشد، لذا این شعبه درخواست ایشان را موجه و مطابق بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن موافقت با پذیرش آن با استناد به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور ـ اعضای معاون
کریمی ـ احمدی، قاصدی

 http://vakildadgostary.persianblog.ir

/ 0 نظر / 79 بازدید